ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ

ಅನೇಕ ಜನರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು; ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣ' ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ 'ಕ್ಯಾಚ್‌'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. Law & More ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.