ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ Law & More B.V. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Law & More B.V. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ Law & More B.V. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ Law & More B.V. ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Law & More B.V.