ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ…

ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಡಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಲ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾದರಿ (ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಬದಲಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಡಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

22-05-2017

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ