ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುವು

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನುಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ನಾಗರಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಾನೂನು ಅಂತಹ ವಿಶಾಲ ತತ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು, ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು.

Law & More B.V.