ವಕೀಲರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು: ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವಿಚ್ ces ೇದನ, ಇಚ್ s ಾಶಕ್ತಿ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆ.

Law & More B.V.