ಸುಲಿಗೆ ಅರ್ಥ

ಸುಲಿಗೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಶಕ್ತಿ, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯ ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ. ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Law & More B.V.