ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು

ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು ಎನ್ನುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು ವಿವಾಹ, ವಿಚ್ orce ೇದನ, ಜನನ, ದತ್ತು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Law & More B.V.