ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Law & More B.V.