ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೇನು

ಹಣಕಾಸು ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹತೋಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ, ಸಾಲ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಹಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪದವಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ, ಹಣಕಾಸು ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಾಲ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Law & More B.V.