ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು

ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Law & More B.V.