ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ…

ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವರು ಅಲಾರಂ ಅನ್ನು ಧ್ವನಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅನುಭವವು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ಲ್ ಬ್ಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಯಿದೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವತಂತ್ರರು ಸಹ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

22-02-2017

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.