ಡಚ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು: ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೂರಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜುಲೈ 12, 2017 ರಂದು, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಡಚ್ ಸೆನೆಟ್ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೂರಸಂಪರ್ಕದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಡಚ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಸಂವಹನದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಲೇಖನ 13 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನವೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಡಚ್ ಸಂವಿಧಾನ

ಹೊಸ ಪಠ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಹೀಗಿದೆ: “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ”. ಡಚ್ ಸಂವಿಧಾನದ 13 ನೇ ಪರಿಚ್ change ೇದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.